Onze mensen

ASN Care is een bijzondere zorginstelling

Niemand werkt hier toevallig. Werken bij ASN Care is een bewuste keuze, en dat merk je. Ook voor onze medewerkers geldt “je bent meer dan je denkt”.

Met elkaar zetten we ons in om elke dag het betekenisvolle verschil te maken voor de aan onze zorg toevertrouwde mensen. We maken samen met cliënten en verwanten deel uit van een gemeenschap. We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben gerealiseerd. We investeren in medewerkers door een gezond, positief en uitdagend werkklimaat te bieden. Werkgeluk staat hierin centraal.

Hebben we jouw interesse gewekt en wil je ook bij Lievegoed werken? Bekijk onze vacatures op onze Werken bij site of neem contact met ons op.

Onze strategie

Voldoende ruimte voor mindfull aandacht – Het verbeteren van de levenskwaliteit binnen onze gemeenschap
Tijd en ruimte om ons te richten op wat echt belangrijk is. In de komende jaren zullen we niet simpelweg de gemakkelijke of logische keuzes maken. We zullen ons richten op het maken van de juiste keuzes, zelfs als dit betekent dat we uit onze comfortzone moeten stappen. Ondanks de uitdagende arbeidsmarkt, zetten we ons tot het uiterste in om zoveel mogelijk mensen een warme plek te bieden. Deze inspanning vereist zowel mededogen als moed. We koesteren het doel om niemand aan zijn lot over te laten.


Management en raad van bestuur

Binnenkort bekend!!

Raad van toezicht

Met een toegankelijke, bevragende en positief-kritische opstelling kijkt de raad van toezicht mee naar de besturing van de organisatie. Hierbij hanteert de raad de Zorgbrede Governance-code als uitgangspunt. Naast de formele overlegmomenten zoekt de raad van toezicht informeel contact met medewerkers, cliënten en verwanten. Zo hoort de raad van toezicht direct hoe de besturing van de organisatie landt en ervaren wordt in de praktijk. Bovendien krijgt de raad zo een beeld van de manier waarop de organisatiecultuur wordt gevoed en gevormd vanuit de beginselen van de antroposofie. In afstemming met de bestuurder is de raad van toezicht in voorkomende gevallen gesprekspartner van stakeholders van ASN Care. De bezoldiging van de raad van toezicht vindt plaats binnen de kaders van de WNT.

De raad van toezicht van ASN Care:

Binnenkort

Visie op samen zeggenschap

Het is voor ons vanzelfsprekend dat onze cliënten invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken, het beleid en de afspraken in de gemeenschap. We stimuleren dan ook dat ze meedenken, meepraten en meebeslissen.De verwanten van onze cliënten zijn onlosmakelijk deel van onze gemeenschappen, al verschilt de manier waarop van plek tot plek. De ontmoeting en uitwisseling tussen onze cliënten, hun verwanten en onze medewerkers vinden wij dan ook heel belangrijk.Wij werken volgens de uitgangspunten van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de Governance code zorg. Vanuit een heldere rolverdeling streven we naar samen zeggenschap met als leidraad één gezamenlijk doel: kwaliteit van leven voor onze cliënten. We leggen de besluitvorming decentraal in de gemeenschappen om zo de positie van de cliënten- en verwantenraden nog meer te versterken.

Ondernemingsraad

Missie

De ondernemingsraad (OR) van ASN Care geeft vorm aan de medezeggenschap in de geest van de organisatie.

Visie

De OR is een professionele gesprekspartner voor de raad van bestuur en wordt op het juiste moment betrokken bij beleidsontwikkeling. De OR onderhoudt contact met de mensen die hij vertegenwoordigt en zoekt daarin steeds naar de meest effectieve wijze.

Succesbepalende factoren

  • De belangen van zowel de medewerkers als de organisatie staan centraal in het handelen.
  • Op het juiste tijdstip aanhaken bij beleidsontwikkeling.
  • Het handelen, evalueren en daarvan leren. Het betrekken van de achterban bij de medezeggenschap.
  • Bij kunnen laten staan door externe deskundigen.
Wie betaalt wat

Wlz, Wmo, jeugdwet

De kosten voor zorg en behandeling worden voor een groot deel betaald door de overheid en de zorgverzekering. Een gedeelte van de zorgkosten betaalt u zelf.

Eigen bijdrage voor begeleiding, dagbesteding en wonen voor mensen die zorg krijgen op basis van de Wlz, Wmo of Jeugdwet.
Voor begeleiding, dagbesteding of wonen betaalt iedereen boven de 18 jaar een deel van de kosten zelf. Dat heet eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen, vermogen, gezinssituatie en uw indicatie. De eigen bijdrage geldt zowel voor zorg vanuit de Wlz als vanuit de Wmo.

Het CAK berekent de eigen bijdrage. Het CAK stuurt ook de rekening. Op de website van het CAK treft u uitgebreide informatie aan over hoe hulp en ondersteuning is aan te vragen: www.hetcak.nl. Ook is een rekentool in te vullen waarmee u uw eigen bijdrage kunt uitrekenen.

Wat regelt en betaalt ASN Care en wat regelt u zelf?
Lievegoed krijgt geld van de overheid voor het verlenen van uw zorg, maar niet voor alles wat we doen. Waar u op kunt rekenen en wat u zelf moet regelen of betalen, is afhankelijk van de ondersteuning gecombineerd met de financieringsvorm (Wlz, Wmo of Jeugdwet). Dit is een best ingewikkelde regeling. Daarom hebben wij een overzicht gemaakt.

Pers en Media

Pers en Media kunnen bij vragen contact opnemen met de afdeling communicatie: tel. (085) 0136842, e-mail info@asn-care.nl.